picture of coronavirus

Coronavirus (COVID-19): FAQ

 

​​​​​​​​Het coronavirus houdt een groot deel van de wereld in haar greep, en niemand blijft gespaard. We krijgen dan ook heel wat vragen over onze waarborgen gezondheidszorgen. Als je dankzij je werkgever een hospitalisatieverzekering en/of een verzekering ambulante zorgen bij AG hebt, vind je​ hieronder een overzicht van deze vragen.

Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. (laatste update: 11/06/2021)​


​​​​Als je je laat vaccineren tegen COVID-19, ben je dan gedekt door je hospitalisatieverzekering, ambulante zorg en/of gewaarborgd inkomen?

HOSPITALISATIE - Vaccinatie (voor alle vaccins, inclusief het COVID-19-vaccin) is niet gedekt door de verzekering ambulante zorg, noch door de hospitalisatieverzekering. Als je echter in het ziekenhuis moet worden opgenomen wegens een mogelijk probleem als gevolg van de COVID-19-vaccinatie, is deze ziekenhuisopname wel gedekt door je hospitalisatieverzekering. 

GEWAARBORGD INKOMEN - Als je je liet vaccineren tegen COVID-19 en als zich na de toediening van de spuit een gebeurtenis voordoet die onder de dekking van de verzekering gewaarborgd inkomen valt en je als gevolg daarvan arbeidsongeschikt bent, ben je gedekt door je verzekering gewaarborgd inkomen.

Als je je liet vaccineren tegen COVID-19 en helaas als gevolg daarvan overlijdt, kunnen je begunstigden dan rekenen op je overlijdensdekking?

Als je overlijdt als gevolg van het COVID-19-vaccin, ontvangen je begunstigde(n) je overlijdensuitkering.

Wat gebeurt er met de dekking in het buitenland in de diverse zones (groen, oranje, rood)?​ 

Indien uw werknemer een reis maakt naar het buitenland geniet hij, overeenkomstig de contractuele bepalingen een dekking ingeval van ziekte, ongeval en repatriëring.   

Het is echter heel belangrijk dat uw werknemer, zeker in de rode zones maar ook daarbuiten, altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig moet opvolgen (zie https://diplomatie.belgium.be/nl) . 

De overheid wijst erop dat reizigers zich ervan bewust moeten zijn dat de nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 
Zo betekent code rood op dit ogenblik  dat reizen naar een land met deze kleurcode, sterk wordt afgeraden door de Belgische overheid of dat de autoriteiten van het land niet-essentiële reizen vanuit België verbieden of aan beperkingen (tests, quarantaine, …) onderwerpen. ​


Wat gebeurt er met je verzekeringsdekkingen als je corona-ouderschapsverlof neemt? 

Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de scholen kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of een kind met een beperking jonger dan 21, nu tot 30 september 2020 corona-ouderschapsverlof opnemen. Deze regeling werd niet meer verlengd. 

AG beschouwt corona-ouderschapsverlof als gewoon ouderschapsverlof. Dit betekent dat de regels van het gewone ouderschapsverlof ook gelden voor corona-ouderschapsverlof. 

Je werkgever moet je op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen van dit verlof voor je verzekeringen (pensioen, overlijden, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling).

Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door je hospitalisatieverzekering?​


Alle hospitalisatieverzekeringen van​ AG​ ​​​betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, uitgevoerd zijn door een erkend arts en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid.

Als je werkgever voor jou een verzekering ambulante zorgen afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?​

Als je werkgever via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering​ heeft afgesloten voor jou en/of je familie, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd worden door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. ​De overheid heeft instructies gegeven geen kosten aan te rekenen voor tests op COVID-19. De kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.​


​​UPDATE​: De Hospitalisatie AG-verzekeringscontracten voorzien niet in de vergoeding van tests die in de ambulante zorg worden uitgevoerd.

Het​ RIZIV voorziet de terugbetaling van COVID-19 tests volgens bepaalde criteria (behalve voor een reis naar het buitenland).

Dit zijn de terugbetalingen waarin het RIZIV voorziet voor de COVID-19-testen:

  • Voor de moleculaire test (PCR): terugbetaling van 46,81 euro.
  • ​Voor de antilichaamtest (serologische test): terugbetaling van 9,60 euro.
  • Voor de antigeentest: terugbetaling van 16,72 euro.

Deze bedragen omvatten alle kosten in verband met de test: materiaal voor de staalafname, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitscontrole, personeelskosten, toezicht, beschermingsmateriaal, transportkosten, ...

Louter preventieve screening op het coronavirus valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.​

​​

Wat als je door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Ben je dan gedekt door je hospitalisatieverzekering?​

Als je door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid. ​

Ben je ziek en moet je – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.​


Een groot deel van de medische beroepen mag in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?​

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. Voor huisartsconsultaties worden de kosten rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel.​

Voor andere consultaties gelden de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden. Zo dienen de zorgen steeds door een dokter voorgeschreven te zijn in het kader van een door het RIZIV erkend curatief traject. En hangt de uiteindelijke eventuele terugbetaling en het terugbetaalde bedrag af van het type plan (hospitalisatie of ambulante zorgen). ​


Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dit voor de terugbetaling van de aan deze hospitalisaties gerelateerde ambulante medische zorgen vóór de opname?​

Als je geplande opname door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden en als de opname al vooraf gemeld werd aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).​

Een voorbeeld: Stel dat je een hospitalisatie gepland had op 15 december 2020, en deze door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 januari 2021. Als je hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 15 november 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 januari 2021.

We vragen je wel om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum.​


Wat als je ziek bent door het coronavirus en lange tijd niet kan werken? Ben je dan gedekt door de verzekering gewaarborgd inkomen via je werkgever?​

Als je door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek bent en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid.

  • ​De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt je loon verder betaald door je werkgever.
  • Nadien val je terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid.
  • Als je werkgever voor jou een verzekering gewaa​​r​borgd inkom​en​ afsloot, he​b je recht op een bijkomende inkomen, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid.​