Op naar een zorgeloos pensioen

Je gaat (bijna) met pensioen en je vraagt je ongetwijfeld af wat je moet doen om je wettelijk pensioen te krijgen, het kapitaal van je groepsverzekering op te nemen, je hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten, je groepsverzekeringskapitaal te herbeleggen, …

Wij gidsen je door de verschillende stappen voor als je met pensioen gaat.
Stap 1: Je wettelijk pensioen opnemen
Op naar een uitbetaling van het aanvullend pensioen zonder valse noten
Je wettelijke pensioendatum is bepalend voor wat volgt.

​​​​​​​​​​Wanneer je wettelijk pensioen opnemen?

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel 65 jaar (met uitzondering van bepaalde beroepscategorieën waarvoor een specifieke regeling geldt). De datum waarop je met pensioen gaat, is de eerste dag van de maand die volgt op je 65e verjaardag. Met andere woorden, als je verjaart in februari, kan je met pensioen gaan op 1 maart. De regering heeft echter beslist om deze leeftijd te verhogen tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030.

Je kan je vervroegd wettelijk pensioen aanvragen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet op het vlak van leeftijd en loopbaan:
 

​Minimumleeftijd en loopbaanjaren die overeenstemmen met de datum waarop je met vervroegd pensioen wil gaan
​​60 jaar en loopbaan van 44 jaar
​61 jaar en loopbaan van 43 jaar
63 jaar en loopbaan van 42 jaar

 

Loopbaan rustig afbouwen

Als je het aan het einde van je professionele carrière wat rustiger aan wil doen, zijn er verschillende opties zoals parttime werken, tijdskrediet, … Deze keuzemogelijkheden zijn erg populair, maar hebben ook mogelijke gevolgen voor de opbouw van je wettelijk en je aanvullend pensioen.

 

​Wat moet je doen om het kapitaal van je groepsverzekering op te nemen?

 • Als je met pensioen gaat op je 65e:
  Je hoeft niets te doen, de Federale Pensioendienst (FPD) doet automatisch al het nodige.
 • Als je met pensioen gaat vóór of na je 65e:
  Als je je pensioen wil opnemen vóór of na je wettelijke pensioenleeftijd, moet je dat expliciet aanvragen. Mits je voldoet aan de voorwaarden inzake leeftijd en beroepsloopbaan, kan je tot één jaar voor de gekozen datum een aanvraag indienen via je gemeente, rechtstreeks via de FPD of online op www.mypension.be.

 

Wil je langer blijven werken?

De wettelijke pensioenleeftijd bereiken, betekent niet dat je (volledig) moet stoppen met werken. Het is perfect mogelijk om verder te werken. De Belgische overheid stimuleert de laatste jaren zelfs nadrukkelijk het werken na de wettelijke pensioenleeftijd:

 • Als je 65 jaar bent of een volledige loopbaan van 45 jaar hebt, mag je onbeperkt bijverdienen mét behoud van je pensioenrechten.
 • Als je nog geen 65 jaar bent of nog geen volledige loopbaan van 45 jaar hebt, kan je ook na je wettelijk pensioen een centje bijverdienen. De inkomsten uit deze beroepsactiviteit mogen bepaalde plafonds wel niet overschrijden.
  • Deze plafonds hangen af van verschillende criteria, zoals je leeftijd en het aantal jaren loopbaan, maar ook van je gezinssituatie, de aard van de beroepsactiviteit, enz.
  • Als je beroepsinkomsten deze plafonds overschrijden, wordt je wettelijk pensioen voor dat kalenderjaar met een evenredig percentage verminderd of zelfs geschorst als het inkomensplafond met meer dan 100% wordt overschreden. Verdien je als gepensioneerde bijv. 20% meer dan het inkomensplafond, dan moet je in het daaropvolgende jaar 20% van je wettelijk pensioen terugbetalen.

Je leest alles over werken na je pensioen op de site van de Federale Pensioendienst.

Stap 2: De uitbetaling van je aanvullend pensioen

Wanneer kan je het kapitaal van je groepsverzekering opnemen?

Aangezien de uitbetaling van je aanvullend pensioen gekoppeld is aan het wettelijk pensioen, ontvang je het kapitaal op het moment dat je met (vervroegd) pensioen gaat.

In bepaalde gevallen kan je het kapitaal van je groepsverzekering echter vroeger opnemen. Wil je meer informatie over je persoonlijke situatie? Spreek er dan rechtstreeks met je werkgever over.

 

Wat moet je doen om het kapitaal van je groepsverzekering op te nemen?

De FPD deelt ons de datum mee waarop je met pensioen gaat. Met die informatie starten wij de verschillende stappen op zodat jij je groepsverzekeringskapitaal kan ontvangen.

In de video hieronder ontdek je de verschillende stappen. Let wel: MyAG Employee Benefits (www.MyAGEB.be) vervangt 'My Global Benefits'. De nieuwe benaming is nog niet in alle video's aangepast, waarvoor onze excuses.

Vimeo settings

Youtube settings

1.  Je hebt contact met de FPD om te bevestigen dat je met pensioen gaat   →

2.  De FPD deelt de datum van je wettelijk pensioen mee aan AG  →

3.  AG stuurt je een brief met de praktische gegevens zodat jij je kapitaal kan
opvragen  →

2,5 maand vóór je met pensioen gaat, krijg je van ons een brief. Hierin vind je alle praktische gegevens om het kapitaal van je groepsverzekering te krijgen. Deze voorziene timing kunnen we natuurlijk enkel respecteren als de FPD ons alle informatie tijdig bezorgt.

In deze brief leggen we je uit hoe je kapitaal wordt uitbetaald, welke stappen jij moet ondernemen en hoe je ons de informatie die we nodig hebben voor de uitbetaling kan meedelen. Dat kan online, op MyAG Employee Benefits, via mail of met de post.
Online, via jouw pc op het beveiligde MyAG Employee Benefits-platform, is uiteraard het eenvoudigst en het snelst.

Controleer of je recht hebt op een voordelige belasting van je groepsverzekeringskapitaal

Als je ‘effectief actief’ blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd (nu is dat 65 jaar) of een volledige loopbaan van 45 jaar hebt, kom je in aanmerking voor de voord​elige aanslagvoet.​

Lees dit document voor meer informatie over het begrip ‘effectief actief’.

4.  Uitbetaling van het groepsverzekeringskapitaal  →


Als alle administratie achter de rug is, kan AG het kapitaal van je groepsverzekering uitbetalen. 


Welk bedrag ga je krijgen?

In de online tool MyAG Employee Benefits vind je het al opgebouwde kapitaal van je aanvullende pensioen. Onder ‘Detail’ vind je bij ‘verworven reserves’ het bedrag waarop je recht hebt als je je werkgever verlaat. Gebruik best jouw computer om op MyAG Employee Benefits de nodige stappen te ondernemen voor de uitbetaling.

Maak de keuze voor je aanvullend pensioen op My Global Benefits 

Opgelet: Het bedrag is het totale brutokapitaal van je groepsverzekering (inclusief winstdelingen). Meestal krijg je ongeveer 80% van dit kapitaal na belasting.

Als je met pensioen gaat, worden er immers bepaalde belastingen afgehouden op je brutokapitaal, zoals de bedrijfsvoorheffing, de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage. Deze bedragen zijn ongeveer gelijk aan 20% van het kapitaal. Om een volledig overzicht te krijgen van de fiscaliteit, lees je best de pagina 'Belasti​ng van​ je groepsverzekering’.
 

Kapitaal of rente?

Je pensioenreglement vermeldt hoe je het gespaarde aanvullend pensioen kan opnemen:

 • Als kapitaal, waarbij het bedrag in één keer opgenomen wordt;
  OF
 • Als periodieke rente.

Goed om te weten: De fiscaliteit is verschillend als je je aanvullend pensioen ontvangt in de vorm van een kapitaal of als een periodieke rente.

Kapitaal

Het bedrag opnemen in één keer is in ons land veruit de vaakst gebruikte optie. Na de fiscale afhoudingen (zie verder) krijg je het volledige kapitaal bij je pensionering.

Rente

Bij een uitbetaling onder de vorm van een levenslange rente krijg je eigenlijk een extra inkomen bovenop je wettelijk pensioen. Je kan kiezen of die rente maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks wordt uitbetaald.

Goed om te weten (bis): Als je je aanvullend pensioen kapitaal als opneemt kapitaal, kan je dat kapitaal achteraf nog omzetten in een periodieke rente. In dat geval geldt er een andere fiscaliteit dan voor de oorspronkelijk in je pensioenreglement voorziene rente.
       

Woon je in het buitenland?

Als je fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland is gesitueerd, is AG tegenover de Belgische fiscus verplicht een bedrijfsvoorheffing in te houden bij de uitbetaling van je pensioenkapitaal, behalve wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • Als het land waar je woont een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten met België.
 • Als je in dat land belastingplichtig bent op de datum van uitbetaling van je groepsverzekering.


Als je aan beide voorwaarden voldoet, vul dan het formulier ‘ Uitbetaling in het buitenland van prestaties van een groepsverzekering’ in.

Om te weten of er een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting bestaat tussen België en het land waar je gedomicilieerd bent, neem dan contact op met Belintax op +32 (0)2 57 634 70 of via e-mail naar belintax@minfin.fed.be.

Heb je een voorschot opgenomen of je groepsverzekering in pand gegeven?

Als je een voorschot hebt genomen op je aanvullend pensioen en je aan de onderstaande voorwaarden voldoet, word je op het ogenblik van de effectieve uitbetaling van je groepsverzekering belast.

 • Je hebt een hypothecair krediet genomen om een eigen woning te bouwen, verwerven, verbouwen, verbeteren of herstellen.
 • De woning is gelegen in de Europese Economische Ruimte.
 • De woning is je enige woning.
 • De woning is uitsluitend bestemd voor je persoonlijk gebruik of dat van je gezinsleden.


Als je je groepsverzekering ontvangt, wordt het kapitaal normaal gezien onderworpen aan een eenmalige belasting. Maar in geval van een voorschot of een inpandgeving van de groepsverzekering wordt deze eenmalige belasting omgezet in een fictieve rente:

 • 1 tot 5% van het bedrag dat je ontleend hebt (in functie van de leeftijd waarop je je wettelijk pensioen opneemt)
 • Gedurende 10 of 13 jaar
 • Tot een maximumdrempel (93.620 euro in 2023)

Belangrijk!

Als je effectief actief blijft tot je wettelijke pensioen, word je belast op 80% van het bedrag dat je geleend hebt (tot een maximumdrempel van 93.620 euro in 2023).

Als je sterft vóór de uitbetaling van je aanvullend pensioen, worden je begunstigden ook belast door middel van een fictieve rente.


​5. Het volgende kalenderjaar stuurt AG je een fiscale fiche  →

Vragen?

We snappen het als deze info niet zo eenvoudig is. Heb je vragen? Stel ze via het contactformulier onderaan/bovenaan deze pagina en we bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.

Koppel vraagt de uitbetaling van hun aanvullend pensioen via My Global Benefits
Je krijgt je aanvullend pensioenkapitaal op het moment dat je je wettelijk pensioen opneemt.
Stap 3: Denk ook aan je hospitalisatieverzekering
Zet de dekking van je hospitalisatieverzekering voort na je pensioen
De hospitalisatieverzekering via je werkgever kan je altijd individueel voortzetten.

Je beroepsgebonden verzekering

Met je pensioen komt er ook een einde aan sommige voordelen die je werden aangeboden door je werkgever. Zo bestaat de kans dat je beroepsgebonden hospitalisatieverzekering ten einde loopt. Niet getreurd, de wet voorziet dat je deze altijd individueel kan voortzetten met een minstens gelijkwaardige dekking.

 

Hoe kan je deze verzekering individueel voortzetten?

Je werkgever brengt je binnen de 30 dagen na het verlies van de beroepsgebonden verzekering op de hoogte van de mogelijkheid om deze individueel voort te zetten. Vanaf dan heb je opnieuw 30 dagen de tijd om bij je verzekeraar een voortzetting te vragen. Respecteer deze periode, want alleen zo blijf je verzekerd als vóó​r je pensioen.

Als je laatste beroepsgebonden hospitalisatieverzekering via AG Employee Benefits liep, kan je deze individueel voortzetten via continuation@aginsurance.be of via het aanv​raagformulier.


Heb je een verzekeringsattest nodig? Je kan het makkelijk aanvragen via het MyAG Employee Benefits platform of de app. Meer informatie vind je in deze How to.​​​

Stap 4: Herinvesteren van het kapitaal van je groepsverzekering


 

Eens met pensioen, start je aan een nieuw hoofdstuk in je leven. Jammer genoeg kan je niet meer rekenen op je beroepsinkomen. Je ontvangt natuurlijk maandelijks je wettelijk pensioen, maar dit is vaak onvoldoende om dezelfde levensstandaard te behouden. Als je werkgever voor jou een groepsverzekering heeft afgesloten, heb je met je pensionering gelukkig wel recht op een aanvullende spaarpot.

Voor je je wettelijk pensioen opneemt, bereken je best het maandelijks bedrag dat je nodig hebt om te kunnen leven zoals jij wil zodra je gepensioneerd bent. Als je deze uitgaven hebt ingeschat, weet je min of meer hoeveel je nodig hebt om te leven. Het is dan perfect mogelijk dat je een – klein of groot – deel van je groepsverzekering niet meteen wil gebruiken. In dat geval is een doordachte herinvestering van je kapitaal waarschijnlijk iets voor jou.

 

Herbeleg het kapitaal van je groepsverzekering

Heel wat mensen kiezen ervoor om na hun pensionering (een deel van) het bedrag van hun groepsverzekering te herinvesteren. Zo kan het optimaal blijven renderen tot aan het einde van hun oude dag.

Herinvesteren van kapitaal kan op verschillende manieren. Financiële producten zijn hierbij heel populair, en vaak een goede keuze. Op basis van je beleggersprofiel bieden ze verschillende mogelijkheden om je pensioenkapitaal te beleggen. De meest courante verzekeringsproducten zijn de tak 21- en tak 23-producten:

 • Met een belegging in tak 21-verzekeringsproducten ben je vooraf zeker van een gewaarborgd rendement. Afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar kan deze je bovendien ook een niet-gewaarborgde winstdeling uitkeren. Tak 21 is dus een veilige oplossing als je weinig risico’s met je pensioenkapitaal wil nemen.
 • Als je bereid bent meer risico te nemen, kan je kiezen voor de verzekeringsproducten van tak 23. De premies worden belegd in één of meerdere fondsen met verschillend risico. Je kan hierbij zelf kiezen hoeveel van je premies geïnvesteerd worden met weinig risico, en welk deel met meer. Je rendement en kapitaal zijn dan afhankelijk van de evolutie van de gekozen fondsen.
  In ruil voor het hogere risico dat je met een tak 23-verzekering neemt en het ontbreken van een gewaarborgd rendement, kan je opbrengst hoger zijn dan bij een tak 21-verzekering.​

Als je was aangesloten aan een groepsverzekering via AG Employee Benefits, kan je voor de herinvestering van je pensioenkapitaal een beroep doen op AG Ascento, de eindeloopbaandienst van AG Employee Benefits. 

AG Ascento biedt je 3 formules op korte of lange termijn aan om je aanvullend pensioenkapitaal optimaal te laten renderen.​


​Wil je meer weten? Het AG Ascento team geeft je advies op maat om je kapitaal te herbeleggen.

Familie is blij met de herinvestering van hun aanvullend pensioen
De Ascento-producten bieden een ruime waaier aan mogelijkheden in functie van je behoeften en beleggersprofiel.