beneficiaries
Overlijden

Wie krijgt het bedrag van mijn groepsverzekering als ik overlijd?

Dat hangt af van je groepsverzekering

Als aan je groepsverzekering een overlijdensdekking verbonden is, krijgen je begunstigden het bedrag van je overlijdensdekking als je overlijdt voor je pensionering.


Overlijdensdekking

Deze dekking zorgt ervoor dat je begunstigden een som ontvangen mocht je overlijden voor het einde van je contract. Hoeveel je overlijdensdekking bedraagt, kan je terugvinden op je pensioenfiche of op MyAG Employee Benefits via jouw computer of app.

 

Wie zijn mijn begunstigden?

Wie bij je overlijden recht heeft op het bedrag uit je groepsverzekering, staat beschreven in je pensioenreglement. Het pensioenreglement bepaalt een standaardvolgorde van begunstigden.

Als je pensioenreglement dit voorziet, kan je afwijken van de voorziene standaardvolgorde. Je zal dit wel expliciet moeten doen.

Als je meer informatie wenst over de begunstiging en over hoe je een wijziging van begunstiging kan aanvragen, kan je onze uitlegnota raadplegen. Wil je een wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit document.

 

Hoeveel ontvangen mijn begunstigden netto als ik overlijd?

Op het overlijdenskapitaal worden verschillende belastingen geheven, afhankelijk van wie je begunstigde is:

De begunstigde bij overlijden is de weduw(e)(naar):

 • Ziekte- en invaliditeitsbijdrage (RIZIV-bijdrage): 3,55 %
  Deze bijdrage wordt ingehouden op het totale bruto kapitaal (= eigen premies + premies werkgever), incl. de winstdeling.

 • Solidariteitsbijdrage: tussen 0 % en 2 %
  De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling. Het percentage varieert tussen 0 % en 2 % en wordt bepaald door de grootte van het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling. Concreet betekent dit een afhouding van 2 % voor kapitalen vanaf 74.368,06 euro en 1 % voor kapitalen tussen 2.478,94 en 74.368,06 euro. De solidariteitsbijdrage valt helemaal weg voor kleinere kapitalen.

 • Bedrijfsvoorheffing: 10,09 % of 16,66 %
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling, en verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage. 16,66% wordt toegepast op bijdragen die door de werkgever betaald werden evenals bijdragen betaald door de werknemer voor 01/01/1993. Op bijdragen die de overledene zelf financierde na 01/01/1993 is 10,09% van toepassing.

 

De begunstigde bij overlijden is iemand anders dan de weduw(e)(naar):

 • Bedrijfsvoorheffing: 10,09 % of 16,66 %
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling​. 16,66% wordt toegepast op bijdragen die door de werkgever betaald werden evenals bijdragen betaald door de werknemer voor 01/01/1993. Op bijdragen die de overledene zelf financierde na 01/01/1993 is 10,09% van toepassing.

 

Opgelet: In beide gevallen wordt het bedrag dat je begunstigde effectief zal ontvangen bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik van de uitbetaling.

 

Moet het overlijdenskapitaal door mijn begunstigde(n) aangegeven worden in een belastingaangifte?

AG Employee Benefits geeft het overlijdenskapitaal dat betaald wordt aan je begunstigde(n) aan bij de Administratie van de Registratie en Domeinen. De begunstigde(n) en/of de betrokken notaris ontvangen een kopie van deze aangifte.
De aangifte van het overlijdenskapitaal is nodig voor de bepaling van de erop verschuldigde gemeentebelasting. Het percentage van de gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar je begunstigden wonen.

AG Employee Benefits stuurt het eerste jaar na de uitbetaling van het overlijdenskapitaal een fiscale fiche 281.11 aan alle begunstigden. Hiermee kan (kunnen) de begunstigde(n) hun belastingaangifte invullen.

 

Moet(en) mijn begunstigde(n) successierechten betalen op het overlijdenskapitaal?

Heb je in het kader van je groepsverzekeringsplan verplicht de waarborg overlijden afgesloten én zijn je echtgeno(o)t(e) en/of kinderen jonger dan 21 jaar de begunstigden, dan zijn geen successierechten verschuldigd.

In alle andere gevallen zijn wel successierechten verschuldigd. Deze worden bepaald volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene van kracht zijn. 

Ook als je je groepsverzekering gebruikt als waarborg van een hypothecaire lening zijn er successierechten verschuldigd.
 

Waar vind ik het bedrag van mijn overlijdenskapitaal terug?

Je kan dit bedrag terugvinden op je pensioenfiche en op MyAG Employee Benefits (rubriek 'Overlijden') via jouw computer of app.​

​​​​​​​