Disclaimer

 

Wetgeving Twin Peaks II: ons beleid inzake belangenconflicten en vergoedingen

Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden, een wetgeving die als doel heeft de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, … zijn voor AG Insurance altijd al essentieel geweest in de relatie met zijn klanten. Naar aanleiding van de wetgeving Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo veel mogelijk te beperken (samenvatting Belangenconflictenpolicy).

 

Gelieve in onderstaande tekst het woord ‘website’ voortaan te lezen als volgt: website/applicatie.

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
 
De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. 
  
Deze site bevat algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw verzekeringsadviseur en kunt u de Algemene Voorwaarden eveneens raadplegen op deze website.
AG Insurance nv zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
  
AG Insurance nv kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.     
  
AG Insurance nv kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.   
   
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van AG Insurance nv geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. AG Insurance kan geen garanties bieden voor de produkten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. AG Insurance nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. AG Insurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie. 
  
De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan AG Insurance of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van AG Insurance is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen. 

 

Sommige pagina’s van deze website zouden een captcha kunnen bevatten. Dit is een beeld met moeilijk leesbare cijfers of letters die de gebruiker moet overnemen om aan te tonen dat het wel degelijk gaat om een menselijke user en niet om een computer. Aangezien de gebruikte captcha toebehoort aan Google, verwijst AG Insurance nv voor meer info naar de ‘Privacy & Terms’ van Google.

 
Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door AG Insurance, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en binnen het kader van het verlenen en het beheren van verzekeringsdiensten in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken en – behoudens uw uitdrukkelijk en kosteloos verzet – de commerciële promotie van verzekeringsproducten en -diensten.
    
AG Insurance zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover in hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet.
   
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. U kunt tevens verzet aantekenen tegen het gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens voor commerciële prospectie en direct marketing. U heeft de mogelijkheid om dit verzet uit te oefenen op het electronisch formulier waarbij de persoonsgegevens ingezameld worden. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, kan u een bericht zenden met uw verzoek aan AG Insurance, dienst Relatiebestand, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per mail: fo-ra@aginsurance.be 
   
De verwerkingen door AG Insurance zijn aangegeven bij en opgenomen in het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waartoe u zich eveneens kan wenden voor nadere informatie.  
   
Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel) :
  
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
 

FATCA/IRS Global Intermediary Identification Number (GIIN) : 6841D2.00021.ME.056