Bij overlijden vóór 01/02/2025

 

Minimum kapitaal: dit bedrag wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement.


Aanvullend kapitaal bij overlijden door ongeval: dit bedrag komt bovenop het bedrag ‘minimum kapitaal’ en wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u overlijdt ten gevolge van een ongeval vóór uw voorziene pensioendatum.
Deze bedragen zijn brutobedragen die nog kunnen evolueren, net zoals het kapitaal bij leven.
Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

Bij volledige invaliditeit vóór 01/02/2025
Deze rente wordt u jaarlijks uitgekeerd indien u 100% economisch invalide zou worden verklaard vóór uw voorziene pensioendatum.
Opgelet: dit bedrag is van toepassing in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. Als die lager is dan 25%, is er geen uitkering. Tussen 25 en 67% worden de uitkeringen proportioneel berekend. Vanaf 67% ontvangt u het volledige bedrag.

Daarnaast kan uw plan ook voorzien in een premievrijstelling. In dat geval neemt AG Insurance bij economische invaliditeit de premies ten laste die normaal gezien zouden gestort worden voor uw plan.