Bij leven op 01/02/2025


Hier vindt u het bedrag waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar.

Verworven prestaties:

Dit is het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen mocht u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zijn. Dit is in de veronderstelling dat u uw reserves in uw plan bij AG laat staan.


Kapitaal (verworven prestaties inbegrepen)

Als u bij pensionering nog bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent, ontvangt u het gesimuleerd kapitaal en het kapitaal winstdeelname.

• Gesimuleerd kapitaal: een schatting van het kapitaal dat u bij uw pensioen zal ontvangen. Het gaat om een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving samen ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

• Kapitaal winstdeelname: een bijkomend rendement dat u van AG ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt enkel verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

Gesimuleerd kapitaal’, wat betekent dit nu juist?


 Dit betekent dat het bedrag kan evolueren wanneer bepaalde berekeningsparameters, zoals bv. loon of tewerkstellingspercentage, wijzigen. Doorgaans stijgt het kapitaal jaarlijks omdat het loon stijgt (door indexeringen, loonsverhogingen, …). Het bedrag kan echter ook lager liggen, bv. bij daling van uw tewerkstellingspercentage of als u uw werkgever verlaat.

Voor de berekening wordt verondersteld dat de opgebouwde reserves en het premiebedrag zoals vandaag gekend op de situatiedatum verder belegd worden aan een bepaalde intrestvoet. Afhankelijk van de startdatum van uw contract kunnen er verschillende intrestvoeten van toepassing zijn. U vindt de intrestvoeten en de data terug op uw pensioenfiche.