Bij leven op 01/02/2025

Verworven prestaties: In de veronderstelling dat u uw reserves in uw plan bij AG Insurance laat staan, is dit het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen mocht u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zijn.

Gesimuleerd kapitaal: dit bedrag - verminderd met sociale en fiscale afhoudingen - krijgt u als u nog in leven bent op de pensioendatum voorzien in het reglement. Dit bedrag kan u eenmalig gestort worden op de pensioendatum.

 

Het bedrag dat vermeld wordt, is een raming. Bij de simulatie van het kapitaal gaat men uit van een aantal hypothesen. Dit betekent dat het bedrag kan evolueren bij aanpassing van de pensioentoezegging of bij wijziging van bepaalde parameters waarop het berekend wordt, zoals bv. loon of tewerkstellingspercentage. Doorgaans stijgt het kapitaal jaarlijks omdat het loon stijgt (door indexeringen, loonsverhogingen, …). Het bedrag kan echter ook lager liggen, bv. bij daling van uw tewerkstellingspercentage of als u de onderneming verlaat.

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen, binnen de huidige wetgeving, ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?